ม.หอการค้าไทย จับมือ โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation Aide) รองรับเป็นศูนย์กลางสุขภาพในอาเซียน

1 นาทีในการอ่าน
ม.หอการค้าไทย จับมือ โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation Aide) รองรับเป็นศูนย์กลางสุขภาพในอาเซียน

แชร์

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 เป็นประธานเปิดหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation Aide) ในโครงการหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ Rehabilitation Aide) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางในการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปี นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดหลักสูตรเฉพาะด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพที่ดีออกสู่การปฎิบัติงานจริง พร้อมช่วยผลิตอัตรากำลังสนับสนุนด้านการช่วยฟื้นฟูสุขภาพเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และ ช่วยยกระดับการแพทย์และประชาชนคนไทยให้มีสุขภาพดีที่ยิ่งขึ้นไป เตรียมรองรับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนด้านสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ

 

image

แชร์