ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มีกระบวนการทำงานที่ได้รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และการรับรองด้านคุณภาพและบริการโดยมาตรฐานสากล (The Joint Commission International: JCI) ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพได้ร่วมมือกับ Oregon Health & Science University (OHSU) เป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงด้านอาชีวเวชศาสตร์ 

ปัจจุบันพนักงานของบริษัทต่าง ๆ ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการทำงานมากขึ้น ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นที่จะดูแลรักษาสุขภาพพนักงานอย่างถูกวิธี นอกจากนี้โรงพยาบาลกรุงเทพมีบริการอื่น ๆ ดังนี้ 

การตรวจสุขภาพประเภทต่างๆ

 • ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา

 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพ

 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่

 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและย้ายลักษณะงาน (Pre-Employment & Pre-placement Health examination)

           ตรวจสุขภาพสำหรับนักบินพาณิชย์และส่วนบุคคล

           ตรวจสุขภาพสำหรับศิษย์การบินพาณิชย์และส่วนบุคคล

           ตรวจสุขภาพสำหรับลูกเรือสายการบิน

           ตรวจสุขภาพสำหรับนายช่างประจำอากาศยาน (Flight Engineer)

           ตรวจสุขภาพสำหรับต้นหน (Flight Navigator)

           ตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ

          ตรวจสุขภาพสำหรับนักบินอากาศยานเบาพิเศษ (Ultralight, เครื่องร่อน)

 • ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work examination)

 • ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน (Periodic Health examination)

 • ตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน (exit examination)

หมายเหตุ ข้อมูลตรวจสุขภาพนี้สำหรับผู้รับริการที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป


การให้บริการรูปแบบอื่นๆ

 • การเดินสำรวจเพื่อระบุสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ (Walk through Survey Services)

 • วิเคราะห์และรายงานผลสุขภาพในภาพรวมของบริษัท (Corporate Health Report)


ขั้นตอนและข้อควรปฏิบัติในการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพมีดังนี้ 
 

individual health check-up risk-health-check-up

 

Aviation-medicine forigner-health-check-upสถานที่ตั้ง 

 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 1 (Bangkok Health Promotion Center 1) 
  : สำหรับการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล 
  ติดต่อชั้น 3 อาคารวัฒโนสถ 

 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2 และศูนย์อาชีวอนามัย (Bangkok Health Promotion Center 2 and Bangkok Occupational Health Center) 
  : สำหรับการตรวจสุขภาพกลุ่มบริษัท, ประกัน, ตรวจตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวเวชศาสตร์ 
  : สำหรับการตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบิน
  ติดต่อ ชั้น 3 อาคาร BGH โซน B 

สำหรับชาวต่างชาติ ทางโรงพยาบาลมีแผนกที่ต้อนรับเฉพาะเชื้อชาติ อาทิ

 • Arab Medical Services (AMS) ศูนย์บริการผู้ป่วยอาหรับ ติดต่อชั้น 1 อาคารวัฒโนสถ

 • Bangladesh Medical Services (BMS) ศูนย์บริการผู้ป่วยบังกลาเทศ ติดต่อชั้น 2 อาคารวัฒโนสถ

 • Japanese Medical Service (JMS) ศูนย์บริการผู้ป่วยญี่ปุ่น ติดต่อชั้น 2 อาคารวัฒโนสถ

 • Myanmar Medical Services (MMS) ศูนย์บริการผู้ป่วยพม่า ติดต่อชั้น 2 อาคารวัฒโนสถ

 • International Medical Services (IMS) ศูนย์บริการผู้ป่วยต่างประเทศอื่น ๆ ติดต่อชั้น 2 อาคารวัฒโนสถ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2
ชั้น 3 อาคาร D โซน B
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 06.00 น. – 15.00 น.