สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย BASEM

ทดสอบร่างกายก่อนกลับไปเล่นกีฬาหลังการบาดเจ็บ (Return to sport Test)

การทดสอบความพร้อมหลังการรักษาการบาดเจ็บ เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับการเล่นกีแต่ละชนิด ก่อนกลับไป แข่งขัน หรือเล่นกีฬาอีกครั้ง

Fitness Program

ทีมสหสาขาวิชาชีพของเราสามรถให้คำแนะนำ ลดจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง เพื่อดึงศักยภาพของคุณในออกกำลังกายและเล่นกีฬารวมทั้งการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ครบทุกองศาของการออกกำลังกาย เรามีทีมที่ดูแลคุณดังนี้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ

โดยทีมของเรามีการออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลดังนี้

  • กำหนดเป้าหมายในการออกกำลังกาย
  • การประเมินระบบกล้ามเนื้อ กระดูก เพื่อช่วยประเมินการเคลื่อนไหวของร่างกาย และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
  • แนะนำเกี่ยวกับโภชนาการ
  • มีการประเมินและปรับปรุงความสามารถและการออกกำลังกายเป็นระยะ

สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.