ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มีกระบวนการทำงานที่ได้รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และการรับรองด้านคุณภาพและบริการโดยมาตรฐานสากล (The Joint Commission International: JCI) ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพได้ร่วมมือกับ Oregon Health & Science University (OHSU) เป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงด้านอาชีวเวชศาสตร์ 

ปัจจุบันพนักงานของบริษัทต่างๆ ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการทำงานมากขึ้น ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นที่จะดูแลรักษาสุขภาพพนักงานอย่างถูกวิธี นอกจากนี้โรงพยาบาลกรุงเทพมีบริการอื่นๆดังนี้ 

การตรวจสุขภาพประเภทต่างๆ

 • ตรวจสุขภาพรายบุคคล

 • ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา

 • ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา เฉพาะความเสี่ยงอาชีวเวชศาสตร์

 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพ

 • ตรวจสุขภาพเพื่อใบอนุญาตของสมาคมผู้สอนดำน้ำอาชีพ (Professional Association of diving Instructors ;PADI)

 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่

 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและย้ายลักษณะงาน (Pre-Employment & Pre-placement Health examination)

 • ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fitness for work examination) 

 • ตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบิน (Aviation Medicine Examination) 

           ตรวจสุขภาพสำหรับนักบินพาณิชย์และส่วนบุคคล

           ตรวจสุขภาพสำหรับศิษย์การบินพาณิชย์และส่วนบุคคล

           ตรวจสุขภาพสำหรับลูกเรือสายการบิน

           ตรวจสุขภาพสำหรับนายช่างประจำอากาศยาน (Flight Engineer)

           ตรวจสุขภาพสำหรับต้นหน (Flight Navigator)

           ตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ

           ตรวจสุขภาพสำหรับนักบินอากาศยานเบาพิเศษ (Ultralight, เครื่องร่อน)

 • ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work examination)

 • ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน (Periodic Health examination)

 • ตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน (exit examination)

หมายเหตุ ข้อมูลตรวจสุขภาพนี้สำหรับผู้รับริการที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป


การให้บริการรูปแบบอื่นๆ

 • การเดินสำรวจเพื่อระบุสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ (Walk through Survey Services)

 • วิเคราะห์และรายงานผลสุขภาพในภาพรวมของบริษัท (Corporate Health Report)


ขั้นตอนและข้อควรปฏิบัติในการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพมีดังนี้ 
 

individual health check-up risk-health-check-up

 

Aviation-medicine forigner-health-check-up


รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์
 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 1 (Bangkok Health Promotion Center 1) : สำหรับการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล

 • นพ.อัครพันธ์ สุรวิลาศ

 • พญ.กิตนันท์ พิชัยณรงค์

 • พญ.สิริลักษณ์ บุญศรีโรจน์

 • พญ.ดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์

 • พญ.พรเพ็ญ พงศ์ทันธรรม

 • พญ.อัสนี สุวัตถี (สูติ นรีแพทย์)

 • นพ.ก.กฤช วุฒิพันธุ์

 • พญ.สุพร สร้อยวัฒนา(สูติ นรีแพทย์)

 • นพ.วราวุธ วุฒิพันธุ์

 • พญ.โชติมา ณ ระนอง(สูติ นรีแพทย์)

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2 (Bangkok Health Promotion Center 2) : สำหรับการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล

 • พญ.อรพินท์ มุกดาดิลก

 • นพ.สุทัสพันธุ์ ขจรบุญ

 • นพ.สุมิตร ธนประกอบ

 • นพ.ประภัสร์ กรรณ์เจียก

 • นพ.ทวีสิน ธีระธนานนท์

 • นพ.มานพ จิตต์จรัส

 • พญ.วรพรรณ กาญจนกันทร

 • นพ.เสตถนัย บรรณสารประสิทธิ์

 • นพ.คทาวุธ ดีปรีชา

 • นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต

 • นพ.วันชัย รัตนมณีวงศ์

 • พญ.วรวรรณี ตุลยายน

 • นพ.ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์

 • นพ.กรรชิต คุณาวุฒิ

 • นพ.เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ

 

ศูนย์อาชีวอนามัย (Bangkok Occupational Health Center) : สำหรับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวเวชศาสตร์

 • นพ.กรรชิต คุณาวุฒิ

 • นพ.เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ

 • นพ.ประภัสร์ กรรณ์เจียก

 • นพ.ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์

 • พญ.วรพรรณ กาญจนกันทร

 • นพ.เสตถนัย บรรณสารประสิทธิ์

 • พญ.อรพินท์ มุกดาดิลก

 • นพ.วันชัย รัตนมณีวงศ์

 • นพ.สุมิตร ธนประกอบ

 • นพ.ทศพร เอกปรีชากุล

 • นพ.ทวีสิน ธีระธนานนท์

 • นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต

 • นพ.คทาวุธ ดีปรีชา

 • พญ.วรวรรณี ตุลยายน

ศูนย์เวชศาสตร์การบิน สำหรับการตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบิน(Aviation Medicine Examination)

 • พล.อ.ต.นพ.สุทัสพันธ์ ขจรบุญ

 • นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต

 • พล.อ.ท.นพ.มานพ จิตจรัส

 • นพ.เสตถนัย บรรณสารประสิทธิ์

 • นพ.ประภัสร์ กรรณเจียก

 • นพ.สุมิตร ธนประกอบ

 • นพ.ธวัชชัย ลิ้มสถบดี 

 


สถานที่ตั้ง 

 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 1 (Bangkok Health Promotion Center 1) 
  : สำหรับการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล 
  ติดต่อชั้น 3 อาคารวัฒโนสถ 

 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2 และศูนย์อาชีวอนามัย (Bangkok Health Promotion Center 2 and Bangkok Occupational Health Center) 
  : สำหรับการตรวจสุขภาพกลุ่มบริษัท, ประกัน, ตรวจตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวเวชศาสตร์ 
  : สำหรับการตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบิน
  ติดต่อ ชั้น 3 อาคาร BGH โซน B 

สำหรับชาวต่างชาติ ทางโรงพยาบาลมีแผนกที่ต้อนรับเฉพาะเชื้อชาติ อาทิ

 • Arab Medical Services (AMS) ศูนย์บริการผู้ป่วยอาหรับ ติดต่อชั้น 1 อาคารวัฒโนสถ 

 • Bangladesh Medical Services (BMS) ศูนย์บริการผู้ป่วยบังกลาเทศ ติดต่อชั้น 2 อาคารวัฒโนสถ 

 • Japanese Medical Service (JMS) ศูนย์บริการผู้ป่วยญี่ปุ่น ติดต่อชั้น 2 อาคารวัฒโนสถ 

 • Myanmar Medical Services (MMS) ศูนย์บริการผู้ป่วยพม่า ติดต่อชั้น 2 อาคารวัฒโนสถ 

 • International Medical Services (IMS) ศูนย์บริการผู้ป่วยต่างประเทศอื่น ๆ ติดต่อชั้น 2 อาคารวัฒโนสถ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.