คลินิกพัฒนาการเด็ก

ตรวจวัดพัฒนาการของเด็กแต่ละคน เพื่อบอกความถนัดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

 • เชาว์นปัญญา (Cognition)
 • การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่(Gross Motor)และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor)
 • การใช้สายตาในการรับข้อมูลแก้ปัญหา(Visual Reception)
 • การใช้ภาษา(Expressive Language)
 • ความเข้าใจภาษา(Receptive Language)

ตรวจวัดทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อบอกความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ ได้แก่

 • การวางแผน (planning)
 • ความยืดหยุ่น (Shift)
 • การควบคุมอารมณ์ (emotional control)
 • การยับยั้งชั่งใจ (inhibition control)
 • การจดจำเพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง (Working Memory)

ไขความต่าง…สร้างความสุข เสริมศักยภาพตรงจุด

โปรแกรมตรวจพัฒนาการเด็ก วัย 1 เดือน – 5 ปี

คุณเข้าใจลูกมากแค่ไหน!

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเคยตั้งคำถามว่า ทำไมลูกถึงดื้อ เลี้ยงยาก ไม่เชื่อฟัง ติดเพื่อน ติดเกมส์ ไม่ตั้งใจเรียน ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก ก้าวร้าว ไม่ค่อยมีสมาธิ พัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน…แล้วจะเลี้ยงดูแบบไหนดี?

ลูกเราไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนเด็กคนอื่น เพราะแท้จริงแล้ว เด็กแต่ละคนมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน

เพราะเด็กทุกคนมีความแตกต่างทั้งพื้นอารมณ์ ตัวตน และพัฒนาการที่ไม่เหมือนกัน เด็กบางคนพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่บางคนทันทีที่เจอสิ่งใหม่กลับต้องใช้เวลาในการปรับตัว ดังนั้นการเข้าใจเด็กและให้การส่งเสริมในสิ่งที่พวกเค้าถนัดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งกระตุ้นพัฒนาการความสามารถที่ขาดหายไป จะช่วยให้ลูกน้อยสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สติปัญญา อารมณ์จิตใจ การแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

จะดีแค่ไหน? ถ้าคุณสามารถค้นพบศักยภาพลูกน้อยตั้งแต่วัยเด็ก

วันนี้คุณสามารถค้นหาตัวตนของลูกน้อย ด้วยการตรวจวิเคราะห์พัฒนาการ ตั้งแต่วัย 1 เดือน – 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีสำหรับลูกน้อยในการส่งเสริมจุดเด่น ค้นหาสิ่งที่เด็กถนัด และหาจุดที่สามารถต่อยอดให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ร่วมกับผู้ปกครองในการตรวจประเมิน ด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่มีความแม่นยำ ประกอบด้วย

 1. โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้น ว่ามีพัฒนาการปกติหรือล่าช้ากว่าวัย
 2. โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย เพื่อค้นหาความถนัดแต่ละด้าน
 3. โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย ทักษะในการบริหารจัดการ และทักษะก่อนเข้าเรียนและทักษะในการเรียนของเด็ก เพื่อค้นหาความถนัด และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน (Pre-academic skills)

เสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย

เมื่อตรวจวัดแล้ว แพทย์จะแปลผลว่าเด็กมีความโดดเด่นในด้านใด และกิจกรรมที่ชอบคืออะไร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูที่เหมาะกับพื้นอารมณ์และความถนัดตามแต่ละช่วงวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแบบเฉพาะบุคคล (Tailor-made) อันจะช่วยให้เด็กๆ เก่งอย่างมีความสุข และสามารถเติบโตเผชิญกับโลกกว้างด้วยตนเองได้ในอนาคต

ในกรณีที่พบว่าเด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าปกติ สามารถส่งเสริมพัฒนาการที่บกพร่อง โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ อาทิ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตวิทยาพัฒนาการซึ่งทำการฝึกโดยใช้การเล่นเพื่อการบำบัด นักแก้ไขการพูด และครูการศึกษาพิเศษ คอยให้ความช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง ผ่านการฝึกในกิจกรรมที่เด็กชอบโดยไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดจนเกิดการต่อต้าน


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช
ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น.