กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

รายละเอียดตำแหน่ง

รูปถ่ายปัจจุบัน
ไฟล์ขนาดไม่เกิน 3 MB (PDF/JPG/PNG)
Resume
ไฟล์ขนาดไม่เกิน 3 MB (PDF/JPG/PNG)

ข้อมูลส่วนตัว

You hereby grant your consent for the company to keep and use your Nationality data for the purpose of arranging your Work Permit.

ประสบการณ์ทำงาน

เพิ่ม

การศึกษา

เพิ่ม

ใบรับรอง

เพิ่ม

ระดับภาษา

เพิ่ม

บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดในใบสมัครงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังที่บริษัทรับข้าพเจ้าเข้าปฎิบัติงานแล้ว ปรากฎว่าข้อความในแบบฟอร์มสำหรับการสมัครงานนี้รวมถึงเอกสารต่างๆที่นำมาแสดงและให้รายละเอียดไว้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง บริษัทมีสิทธิ์เลิกสัญญาจ้างข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตามระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฎิบัติการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานเมื่อบริษัทตกลงจ้างข้าพเจ้า โดยถือแบบฟอร์มสำหรับสมัครงาน เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย หากท่านได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติงานที่บริษัท ท่านยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและตามสมควรเพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์บริษัท