GLOBAL EXPERTISE. THAI HOSPITALITY.

AF Ablation

AF Ablation

ภาวะหัวใจสั่นพริ้ว ชนิดที่เป็นๆ หายๆ หรือชนิดเรื้อรัง สามารถรักษาด้วยการใช้ไฟฟ้าพลังงานเท่าคลื่นวิทยุจี้ทำลายจุดกำเนิดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดจังหวะ แปซิฟิก ริม โรงพยาบาลกรุงเทพ มีการพัฒนาการรักษาภาวะหัวใจสั่นพริ้วซึ่งให้ผลดีกว่าการรักษาทั่วไป

การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ

เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว การจี้ทำลายจุดกำเนิดของหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยไฟฟ้าพลังงานเท่าคลื่นวิทยุเป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษา โดยวิธีการจี้หัวใจนี้ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดจากปอด
นายแพทย์ กุลวี เนตรมณี เป็นผู้ริเริ่มพัฒนา software ในการหาตำแหน่งคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ซับซ้อน แล้วแสดงภาพหัวใจเป็นภาพ 3 มิติ โดยระบบแสดงภาพของ CARTO และ CARTOSOUND ซึ่งจะแสดงเป็นสีต่างๆ ตามความซับซ้อน (degree and length) ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ภาพ 3 มิตินี้สามารถ mapping กับ image ที่ได้จาก CT/MR หรือ real time ultrasound ได้ด้วยระบบ CARTO-Merge ทำให้เห็นตำแหน่งของความผิดปกติของโรคชัดเจนขึ้น แพทย์สามารถจี้จุดกำเนิดการเต้นผิดปกติในหัวใจซึ่งได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วบนภาพ 3 มิตินี้ ได้อย่างแม่นยำ และระบุตำแหน่งที่ได้รับการจี้รักษาแล้ว ทำให้ไม่ถูกจี้ซ้ำซ้อนอีก ด้วยวิธีนี้ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วและมีอัตราการหายมากกว่าการจี้หัวใจโดยทั่วไป

ทำความเข้าใจกับการจี้ทำลายจุดกำเนิดภาวะหัวใจสั่นพริ้ว

แพทย์จะสอดสายสวนหัวใจซึ่งเป็นลวดขนาดเล็กผ่านทางหลอดเลือดดำตรงขาหนีบเข้าไปในหัวใจห้องบนซ้าย แล้วใช้ภาพหัวใจ 3 มิติ ซึ่งจะแสดงเป็นสีต่างๆ ตามความซับซ้อนของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (CFAE) หาตำแหน่งการเต้นผิดปกติในหัวใจ แล้วใช้ไฟฟ้าพลังงานเท่าคลื่นวิทยุผ่านสายสวน (สาย ablate) จี้ทำลายจุดกำเนิดของหัวใจสั่นพริ้วนั้น เพื่อไม่ให้เกิดการนำไฟฟ้าผิดปกติและทำให้หัวใจเต้นปกติ

ความเสี่ยงของการจี้ทำลายจุดกำเนิดภาวะหัวใจสั่นพริ้ว

มีความเสี่ยงน้อยแต่รุนแรง เนื่องจากการจี้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติในหัวใจห้องบนจะต้องใช้เข็มขนาดเล็กแทงผ่านผนัง septum ไปยังกล้ามเนื้อหัวใจห้องบนซ้าย ถ้าของเหลวหรือเลือดระหว่างกล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจไม่เพียงพอ อาจทำให้ผู้ป่วยช็อกและตายจากการเกิด tamponade ได้
นอกจากนี้ผู้ที่เป็นภาวะหัวใจสั่นพริ้วมีแนวโน้มที่จะเป็น stroke (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ก่อนทำ ระหว่างทำ และหลังทำการจี้หัวใจ แพทย์จะให้ยากันเลือดแข็งตัวก่อนและหลังการจี้หัวใจ ตามสภาวะความเสี่ยงของผู้ป่วยและความรุนแรงของภาวะหัวใจสั่นพริ้ว