GLOBAL EXPERTISE. THAI HOSPITALITY.

นพ. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน

นพ. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน

 
Dr-Apichai-Khongphatthanayothin    

นพ. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
เพศ: ชาย
ที่ตั้ง: โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
ภาษา: ไทย อังกฤษ
   

Qualifications:

2521-2526 มัธยมปีที่ 5, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2526-2532 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533-2537 American Board of Pediatrics, University of Southern California
2537-2540 American Board of Pediatric Cardiology, University of Southern California(Children Hospital Los Angeles)
2540-2541 Research Fellow in Clinical Cardiac Electrophysiology, University of Southern California

Publications:

 1. Khongphatthanayothin A, Lane J, Wong PC, Acherman.RJ Severe pulmonary hypertension as a cause of reverse aortic arch flow in the neonate: Report of two cases. J Am Soc Echocardiogr 1996;9:915-7.
 2. Luciani GB, Wells WJ, Khongphatthanayothin A, Starnes VA. The clamshell incision for bilateral pulmonary artery reconstruction in tetralogy of Fallot with pulmonary atresia. J Thoracic Cardiovasc Surg 1997;113:443-52.
 3. Khongphatthanayothin A, Lane J, Thomas D, Yen L, Chang D, Bubolz B. Effects of cisapride on QT interval in children. J Pediatr 1998; 133:51-6.
 4. Lane J, Acherman RJ, Khongphatthanayothin A, Luna C, Ramanathan R, Wong PC, Siassi B. Reverse aortic arch flow secondary to pulmonary hypertension in the neonate. Am J Perinatol 1999;16:143-9.
 5. Khongphatthanayothin A, Wong PC, Samara Y, et al. Impact of respiratory syncytial virus on cardiac surgery for congenital heart disease: Postoperative course and outcome. Crit Care Med 1999;27(9):1974-81.
 6. Khongphatthanayothin A, Kosar E, Nademanee K. Nonfluoroscopic three-dimensional mapping for arrhythmia ablation: Tool or toy? J Cardiovasc Electrophysiol 2000;11:239-43
 7. ประสิทธิ์ ถานะภิรมย์, วิโรจน์ สืบหลินวงศ์, จุล ทิสยากร, ไพโรจน์ โชติวิทยาธารากร, พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ, วิชัย เบญจชลมาศ, อภิชัย คงพัฒนะโยธิน Late results after correction of ventricular septal defect with pulmonary hypertension วารสารกุมารเวชศาสตร์ 2543; 39:211-216
 8. Khongphatthanayothin A, Chotivitayatarakorn P, Somchit S, Mitprasart A, Sakolsattayadorn S, Thisyakorn C. Morbitz type I second degree AV block during recovery from dengue hemorrhagic fever. Southeast Asean J Trop Med Public Health 2000;31:642-645.
 9. Chotivitayatarakorn C, Uerpairojkit B, Khongphatthanayothin A, Lertsupcharoen P, Muangmingsuk S. Atrial flutter in fetus and early childhood: A report of eight cases. J Med Assoc Thai 2001;84:S39-S45.
 10. Khongphatthanayothin A, Chotivitayatarakorn C, Benjacholamas V, Muangmingsuk S, Lertsupcharoen P, Thisyakorn C. Complete Heart Block in Children at King Chulalongkorn Memorial Hospital. J Med Assoc Thai 2001;84:S111-S117.
 11. Khongphatthanayothin A, Chotivitayatarakorn P, Lertsupcharoen P, Muangmingsuk S, Thisyakorn C. Atrial Tachycardia From Enhanced Automaticity in Children: Diagnosis and Initial Managements. J Med Assoc Thai 2001;84:1321-1328.
 12. Sirisopikul T, Namchaisiri C, Khongphatthanayothin A, Muangkingsuk S, Lerdsubcharoen P, Chotivitayatarakorn P. Intraoperative transesophageal echocardiography in total correction of tetralogy of Fallot: Indication for use. Thai Heart J 2001;14:109-114
 13. Khongphatthanayothin A, Muangmingsuk, S, Lertsupcharoen P, Chotivitayatarakorn P, Sathapoldecha R, Thisyakorn C. Congenital heart disease in Thai children: Classification based on the New England Regional Infant Cardiac Program. Asean Heart J 2001;8(2):1-5.
 14. Muangmingsuk S, Lertsapcharoen P, Khongphatthanayothin A, Chotivittayatarakorn P, Benjacholamas V. Outcome of percutaneous balloon valvuloplasty in chidren at King Chulalongkorn Memorial Hospital. Chulalongkorn Med J 2002;46:489-94.
 15. Khongphatthanayothin A, Chongsrisawat V, Wananukul S, Sanpavat S. Resident recruitment: What are good predictors for performance during pediatric residenct training? J Med Assoc Thai 2002;85: S302-S311.
 16. Khongphatthanayothin A, Wong PC, Starnes VA, Bubolz B. Late potentials and epsilon waves in primary pulmonary hypertension: resolution after lung transplant. Accepted for publication in Pediatr Cardiol (In Press).

Published Abstracts:

 1. Nademanee K, Kosar E, Khongphatthanayothin A, et al. A new non-fluoroscopic technic of electroanatomical mapping in radiofrequency ablation of atrial tachyarrhythmia: A promising advance. [abstract]. PACE 1998;21:795.
 2. Suesaowalak M, Khongphatthanayothin A, Panncharoen C, Bhattarakosol P. Is the Heart Affected in Dengue Hemorrhagic Fever? : Echocardiographic Studies of Left Ventricular Systolic Function [abstract]. Presented at the first international conference on Dengue and Dengue hemorrhagic fever, Chiang Mai, Thailand, November21st 2000.

Review Articles:

 1. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน. Arrhythmogenic markers for syncope and sudden death. ใน: บัญชา ศันสนีย์วิทยากุล, สมชาย ปรีชาวัฒน์ (บรรณาธิการ). ตำราโรคหัวใจ1 Cardiac Arrhythmia. สาขาวิชาโรคหัวใจ, ภาควิชาอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 กรุงเทพมหานคร หน้า 110-119
 2. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน. Nitric oxide in pediatric intensive care [บทคัดย่อ]. ใน: สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง, ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร, บุรณี กาญจนถวัลย์ (บรรณาธิการ). บทคัดย่อการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 40 คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มีนาคม 2543). ที พี พริ้นท์ 2542 กรุงเทพมหานคร หน้า 8
 3. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน. การวินิจฉัยเมื่อแรกเห็น "Intermittent Wolff-Parkinson-White syndrome". จุฬากุมารเวชสาร 2542;1(1):43-44
 4. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน. ภาวะเต้นผิดปกติของหัวใจในเด็ก. ใน: จุล ทิสยากร, พนิดา ชอบวณิชชา, ฉันทนา ดาวราย (มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ, บรรณาธิการ) ห่วงใยหัวใจเด็ก ศรีสยามการพิมพ์ 2542. กรุงเทพมหานคร 72-81
 5. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน. การกู้ชีวิตเบื้องต้นเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี. ใน: คู่มือปฏิบัติการกู้ชีวิตเบื้องต้นในเด็ก. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 กรุงเทพมหานคร หน้า 25-33
 6. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน. Non-pharmacologic treatment of pediatric cardiac arrhythmia" ใน: นวลจันทร์ ปราบพาล,จิตรลัดดา ดีโรจนวงศ์,ศศิธร ลิขิตนุกูล, สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ (บรรณาธิการ). การอบรมกุมารเวชศาสตร์ระยะสั้นเฉลิมพระเกียรติ Evidence Based Pediatric Practice. ที พี พริ้นท์ 2542 กรุงเทพมหานคร 199-211
 7. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน. Management of arrhythmia in children in the new millenium. ใน: สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง, ธาดา สืบหลินวงศ์, สมหญิง ธัมวาสร, พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ, วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์ (บรรณาธิการ). หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 41 คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มีนาคม 2543). ที พี พริ้นท์ 2543 กรุงเทพมหานคร 215-219
 8. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน. การวินิจฉัยเมื่อแรกเห็น "Ebstein's anomaly". จุฬากุมารเวชสาร 2543;1(4):40-42
 9. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน. การวินิจฉัยเมื่อแรกเห็น "Supraventricular tachycardia". จุฬากุมารเวชสาร 2543;2(1):42-44
 10. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน. หลักในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กที่หัวใจเต้นผิดปกติ ใน: เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล, ธวัชชัย กีระวิทยา, ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (บรรณาธิการ). Clinical Practice in Pediatric Cardiology. ชมรมกุมารแพทย์โรคห้วใจแห่งประเทศไทย 2544 กรุงเทพมหานคร Q1-Q34
 11. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน. Mechanism of cardiac arrhythmia. ใน: สุรพันธ์ สิทธิสุข, บัญชา ศันสนีย์วิทยากุล, สมชาย ปรีชาวัฒน์ (บรรณาธิการ). ตำราไฟฟ้าหัวใจ. วี. อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด 2545 กรุงเทพมหานคร 23-40
 12. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน. Arrhythmia as a cause of syncope and sudden death in children and young adults. ใน: สุรพันธ์ สิทธิสุข, บัญชา ศันสนีย์วิทยากุล, สมชาย ปรีชาวัฒน์ (บรรณาธิการ). ตำราไฟฟ้าหัวใจ. วี. อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด 2545 กรุงเทพมหานคร 333-350
 13. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน. Arrhythmia in children. ใน: สุรพันธ์ สิทธิสุข, บัญชา ศันสนีย์วิทยากุล, สมชาย ปรีชาวัฒน์ (บรรณาธิการ). ตำราไฟฟ้าหัวใจ. วี. อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด 2545 กรุงเทพมหานคร 351-374
 14. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน. Cardiac arrhythmia in children. ใน: วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร (บรรณาธิการ). Pediatrics: From prevention to health promotion. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 กรุงเทพมหานคร 152-158

Invited Lectures:

 1. เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยาย เรื่อง "pediatric cardiac arrhythmia", การประชุมอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี (ร.พ. เด็ก), กรุงเทพฯ, มิถุนายน 2541
 2. เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยาย เรื่อง "Update on pediatric cardiac arrhythmia", งานประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, ตุลาคม 2541
 3. เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยาย เรื่อง "Arrhythmogenic markers for syncope and sudden death", การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cardiac Arrhythmia", ภาควิชาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, กุมภาพันธ์ 2542
 4. เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยาย เรื่อง "Nitric oxide in pediatric intensive care", ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 40 คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที่ 22 มีนาคม 2542 ณ ห้องประชุมตึกอบรมวิชาการ
 5. เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่อง Pediatric cardiac arrhythmia ในการบรรยายวิชาการแก่แพทย์ของกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2542
 6. เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง "Controversy in the treatment of pediatric cardiac arrhythmia" ในการอบรมกุมารเวชศาสตร์ระยะสั้นเฉลิมพระเกียรติ Evidence Based Pediatric Practice โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พฤศจิกายน 2542
 7. เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยาย เรื่อง "Syncope in children" ที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ร.พ. สมิติเวชสุขุมวิท 25 มกราคม 2543
 8. เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยาย เรื่อง "Pediatric cardiac arrhythmia" ในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cardiac Arrhythmia" ภาควิชาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 ณ ห้องประชุม เลื่อน เพ็ญชาติ
 9. เป็นวิทยากรรับเชิญ ในการสัมนาเรื่อง "Treatment of cardiac arrhythmia in the new millenium" ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 41 คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที่ 21 มีนาคม 2543 ณ ห้องประชุมตึก อ.ป.ร.
 10. เป็นวิทยากรรับเชิญ ให้ความรู้เรื่อง "ภาวะการเต้นผิดปกติของหัวใจในเด็ก" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี รายการ "ใส่ใจในชีวิต" วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
 11. เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยาย เรื่อง "Pediatric cardiac arrhythmia", การประชุมอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี (ร.พ. เด็ก), ณ. ห้องสานฝัน อาคารมหิตลาธิเบศร์ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
 12. เป็นวิทยากรรับเชิญ ในการบรรยายและฝึกอบรม "Pediatric advanced life support" ณ ห้องประชุมนายแพทย์ สุวิทย์ พงศ์พานิช โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 28-31 สิงหาคม พ.ศ. 2543
 13. เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง "Cardiac arrhythmia and syncope in children" ในการประชุมอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจสำหรับกุมารแพทย์ โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พฤศจิกายน 2543
 14. วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง Pediatric Cardiac arrhythmia แก่แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร.พ. รามาธิปดี ณ ห้องประชุมกลาง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร.พ. รามาธิปดี วันที่ 13 มีนาคม 2544
 15. วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง Cardiopulmonary resuscitation ในเด็ก ในการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง "Fighting cardiac arrest" ณ ห้องประชุม พล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 23 มีนาคม 2544
 16. วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง Postoperative Cardiac arrhythmia in patients with congenital heart disease ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 33 ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม Queen's Park room 1 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค วันที่ 29 มีนาคม 2544
 17. เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่อง Syncope in children ในการบรรยายวิชาการแก่แพทย์ของกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2544
 18. วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง Common arrhythmia in children ในการประชุมอบรมระยะสั้น Clinical Practice in Pediatric Cardiology โดย ชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ณ ห้องพจมาน-ทักษิณ ชินวัตร อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า วันที่ 20 กันยายน 2544
 19. เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยาย เรื่อง "Mechanism of cardiac arrhythmia" ในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cardiac Arrhythmia" ภาควิชาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 31 มกราคม 2545 ณ ห้องประชุม เลื่อน เพ็ญชาติ
 20. วิทยากรของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการอบรมผู้สอนการช่วยชีวิตชั้นสูงในเด็ก ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ วันที่ 21-22 มีนาคม 2545
 21. วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง Cardiac Arrhythmia in Congenital Heart Disease. ในการบรรยายร่วม Cardiac Arrhythmia Revisited ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 34 ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี วันที่ 27 มีนาคม 2545
 22. วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง Common arrhythmia ในเด็ก แก่แพทย์ประจำบ้าน ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 3 พฤษภาคม 2545
 23. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "Pediatric Cardiac Arrhythmia", ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 43 คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที่ 26 มิถุนายน 2545 ณ ห้องประชุมตึก อ.ป.ร
 24. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "Cardiac Arrhythmia Makes Easy"

Memberships

 1. คณะกรรมการมาตรฐานช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Counsil) ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการแปลคู่มือการช่วยชีวิตชั้นสูง คศ 2000 โดย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ The American Heart Association
 2. ความสนใจทางวิชาการ - ภาวะเต้นผิดปกติของหัวใจในเด็ก (Pediatric cardiac arrhythmia and electrophysiology) - Hemodynamic study ในผู้ป่วยไข้เลือดออก - โรคหัวใจเด็กและการรักษาเด็กป่วยในภาวะวิกฤติ
 3. รางวัลที่เคยได้รับ - รางวัลเหรียญทองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากสอบได้คะแนนสูงสุดในวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2532 (รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชทานปริญญาบัตร, พ.ศ. 2532) - รางวัลจากมูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ เนื่องจากเป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2527