โรงพยาบาลกรุงเทพ
   
   Quick Links
    
 
   
   
เลือกภาษา : 
     Advanced & Caring

98  ผลการค้้นหา สำหรับ ศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพ ของ รพ กรุงเทพ
ชื่อ
ความชำนาญพิเศษ
ที่ตั้ง
สร้างตารางนัดหมาย
 ทญ. กุลยา รัตนปรีดากุล
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. กุลยา รัตนปรีดากุล
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. ขวัญชนก อยู่เจริญ
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. ขวัญชนก อยู่เจริญ
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. จริญดา ไทยแสงสง่า
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. จริญดา ไทยแสงสง่า
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. จิณหธาน์ ปัญญาศร
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : -
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. จิณหธาน์ ปัญญาศร
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. ดาราวรรณ หอมรสสุคนธ์
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. ดาราวรรณ หอมรสสุคนธ์
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. นภาวรรณ สุประสงค์สิน
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์, ปริทันตวิทยา
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. นภาวรรณ สุประสงค์สิน
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 พญ. นันทิยา บุญยืน
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
พญ. นันทิยา บุญยืน
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 อ. บุญแสง งามสิริมาศ
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ปริทันตวิทยา
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
อ. บุญแสง งามสิริมาศ
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทพ. ประชา เลาหชัย
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมทั่วไป
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
ทพ. ประชา เลาหชัย
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทพ. ประภาส พิณสวัสดิ์
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมรากฟัน
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
ทพ. ประภาส พิณสวัสดิ์
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทพ. ปริย แก้วประดับ
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
ทพ. ปริย แก้วประดับ
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ดร.ทญ. ปิยะมล อัลบูสทานี
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ดร.ทญ. ปิยะมล อัลบูสทานี
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทพ. พรชัย เลิศทรัพย์เจริญ
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ปริทันตวิทยา
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
ทพ. พรชัย เลิศทรัพย์เจริญ
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. พรทิพย์ ปรัชญกุล
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมทั่วไป
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. พรทิพย์ ปรัชญกุล
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. พัชรินทร์ ปอแก้ว
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมรากฟัน
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. พัชรินทร์ ปอแก้ว
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. พิมพ์ปวีณ์ พึ่งสุจริต
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. พิมพ์ปวีณ์ พึ่งสุจริต
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทพ. ภัททสาร บวรรัตนเวช
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
ทพ. ภัททสาร บวรรัตนเวช
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. ภัทรพร สิทธิพันธุ์
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. ภัทรพร สิทธิพันธุ์
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. มาริน จันทร์ใส
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมทั่วไป
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. มาริน จันทร์ใส
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทพ. รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตกรรมบูรณะและตกแต่ง
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
ทพ. รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. ลิสา อานันทนะ
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมทั่วไป
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. ลิสา อานันทนะ
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. วรรณศิริ แก้วสอาด
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. วรรณศิริ แก้วสอาด
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมทั่วไป
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทพ. วิโรจน์ ปฐมบุรี
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมทั่วไป
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
ทพ. วิโรจน์ ปฐมบุรี
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. วีระพร วีระประวัติ
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมบูรณะและตกแต่ง
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. วีระพร วีระประวัติ
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. อนัญญา ภาสวรกุล
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. อนัญญา ภาสวรกุล
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทพ. อมรเทพ วีระนิติเวชสาร
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมทั่วไป
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
ทพ. อมรเทพ วีระนิติเวชสาร
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทพ. เมธี เตชะปณิต
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์
เพศ : ชาย
ภาษา : Thai, English
 
ทพ. เมธี เตชะปณิต
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment
 ทญ. ใจทิพย์ ทรงวศิน
 
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
เฉพาะทาง : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
เพศ : หญิง
ภาษา : Thai, English
 
ทญ. ใจทิพย์ ทรงวศิน
ทันตกรรม
รพ กรุงเทพ Click here to make an appointment

1 2 3   Next >>           Restart search

Bangkok Hospital accreditations:JCI, EURAMI, HA, ISO, TEMOS

Bangkok Hospital Located at 2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Rd, Bangkok, 10310. Thailand. Phone: +66 2310-3000.